Detalls de l’autor/a

Pérez-Escoda, Núria

 • 2012: Núm.: 42 - EDUCACIÓ SUPERIOR
  Temps d'Educació
  Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències / Éléments de la formation pratique qui favorisent le transfert des compétences
  Resum  PDF
 • 2016: Núm.: 50 - ESTUDIS I RECERQUES
  Temps d'Educació
  Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents
  Resum  PDF