Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'afectació prioritària dels treballadors de major edat en l'acomiadament col·lectiu

Xavier Solà Monells

Resum


Tot i que la prohibició de discriminació per raó d'edat s'extreu amb claredat de l'art. 14 de la CE, l'art. 17.1 del TRLET i de la normativa internacional, en la pràctica la selecció de les persones que veuran extingida la seva relació laboral en els procediments d'acomiadament col·lectiu es basa sovint en aquest factor.
La jurisprudència ordinària ha admès tradicionalment l'afectació prioritària dels treballadors d'edat com una opció lícita i no discriminatòria, en considerar que permet configurar una estructura de plantilla més estable, sent raonable concentrar les extincions en aquelles persones que tinguin una expectativa laboral més curta.
La recent STC 66/2015, de 13 d'abril i la presa en consideració dels criteris establerts pel TJUE en relació a l'art. 6.1 de la Directiva 2000/78/CE, on es determina en quins supoòsits poden estar justificades les diferències de tracte per motius d'edat, obliguen a adoptar un plantejament bastant més exigent i requerir la concurrència de dos elements per excloure la discriminació: primer, que la mesura en la qual es materialitza el tracte diferenciat persegueixi un objectiu legítim de política social; i segon, que sigui adequat i necessari per a la consecució d'aquest objectiu.

Text complet: PDF (Castellano)