Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Termogènesi als calorímetres per conducció: les transformacions sòlid-sòlid i les barreges líquides

R. Kechavarz, A. Planes, J. L. Macqueron, H. Tachoire, Eduard Cesari Alberich, V. Torra, J. P. Dubes

Resum


Descrivim alguns mètodes d'obtenció de funcions de
transferència associades a fenòmens reals i donem exemples
de les termogènesis obtingudes en aquests casos.

Els calorimètres amb molt bones característiques dinàmiques (θn∼3Hz) són molt adequats per a l'estudi de fenòmens transitoris. En aquest treball presenten en primer lloc resultats relatius a la transformació β → γ' de l'aliatge Cu-
Zn-Al. La transformació presenta un caràcter molt discontinu, una dissipació energètica important, i una excellent correlació amb l'emissió acústica generada durant el procés de transformació que permet donar una valoració qualitativa de les possibilitats calorimètriques de l'anàlisi entàlpica diferencial.

En segon lloc presentem una anàlisi de les entalpies
d'excés en les barreges líquides. Aquest estudi és molt interessant a baixes concentracions. L'ús de sistemes d'injecció permet assolir fraccions molars de solut xs\gtrsim 0.01. L'obtenció d'una funció de transferència correcta del sistema calorimètric i l'ús d'algorismes deconvolutius eficaços permet reduir la fracció molar a xs\gtrsim 0.001.

Text complet: PDF