Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Temps d'Educació

ISSN electrònic: 2014-7627

ISSN paper: 0214-7351

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. Els textos són originals o inèdits en llengua catalana. Fundada el 1989, sota els auspicis de la Divisió de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona, ha estat dirigida successivament pel Dr. Jaume Trilla (1989-1992), per la Dra. Margarida Cambra (1993-1996) i pel Dr. Conrad Vilanou (des de 1997). Actualment és editada per l'Institut de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona.

Temps d'Educació està indexada a RACO, CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique-CNRS), SCOPUS (Elsevier BV), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), DICE, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda), CBUC (Universitats de Catalunya), RESH, MIAR i REDINET.


2017: Núm.: 52

MONOGRAFÍA: FORMEM MESTRES TRILINGÜES PER A UNA SOCIETAT COSMOPOLITA: EL PROJECTE GUIDEWAY

Formem mestres trilingües per a una societat cosmopolita: El projecte Guideway (p. 7-10)
Cristina Escobar Urmeneta
PDF
 
Formació inicial del professorat d’Educació Primària i internacionalització a casa: Disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d’Educació Primària – Docència Universitària en Anglès (GEP-DUA) (p. 11-32)
Cristina Escobar Urmeneta
PDF
 
Internacionalització en el Grau d’Educació Primària – Docència Universitària en Anglès: Mirades crítiques dels estudiants i del professorat / L’internationalisation dans le Grade d’Enseignement primaire – Cours universitaires en anglais : regards critique (p. 33-49)
Cristina Escobar Urmeneta, Antonio Sánchez-Sola
PDF
 
Estudiar educació primària en anglès: Factors sociolingüístics influents en l’elecció del grau per part dels futurs mestres / Les études d’enseignement primaire en anglais : les facteurs sociolinguistiques influant sur le choix du grade par les futurs... (p. 51-60)
Berta Torras Vila, Natalia Evnitskaya
PDF
 
El desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera en un entorn ICLES: L’efectivitat de l’estratègia Guideway / Le développement de la compétence discursive en langue étrangère dans un environnement EMILE : l’efficacité de la stratégie (p. 61-77)
Joan Borràs-Comes, Berta Rapesta, Rubén Jiménez, Cristina Escobar Urmeneta
PDF
 
L’ICLES i el rendiment acadèmic dels aprenents a l’educació terciària: El cas del Grau d’Educació Primària de la UAB / La méthode EMILE et le rendement académique des apprenants dans l’enseignement de troisième cycle : le cas du Grade d’Enseignement... (p. 79-89)
Juan Borràs-Comes, Laura Arnau Sabatés, Ainhoa Flecha Fernández de Sanmamed, Cristina Escobar Urmeneta
PDF
 
Els reptes de la didàctica de l’educació física al grau de primària en anglès: L’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Les défis de la didactique de l’éducation physique dans le Grade... (p. 91-117)
Josep Coral
PDF
 
La millora de la competència discursiva: Dificultats i oportunitats per elaborar i implementar una rúbrica de coavaluació / L’amélioration de la compétence discursive : difficultés et opportunités pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une grille de... (p. 119-132)
Helga Martínez-Ciprés
PDF
 
Cartes a una mestra. Construint ponts entre la teoria i la pràctica a l’educació primària / Lettres adressées à une enseignante du primaire. Construire des ponts entre la théorie et la pratique dans l’enseignement primaire (p. 133-145)
Ingrid Agud, Gorgeta Ion
PDF
 
Manual d’usos lingüístics per a Graus universitaris amb docència en anglès (p. 147-154)
Cristina Escobar Urmeneta
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Els fonaments filosòfics de la pedagogia Freinet / Les fondements philosophiques de la pédagogie Freinet (p. 157-177)
Miquel Jaume i Campaner
PDF
 
Infants i joves gitanos: èxit escolar i construcció de la identitat / Enfants et jeunes gitans : réussite scolaire et construction de l’identité (p. 179-203)
Xavier Besalú
PDF
 
La transferència de la formació del professorat universitari: anàlisi del disseny del Programa de Formació Inicial (UPF) / Le transfert de la formation des enseignants universitaires : analyse de la conception du programme de Formation initiale (UPF) (p. 205-223)
Laia Encinar Prat, Aleix Barrera-Corominas
PDF
 

TESTIMONIS PEDAGÒGICS

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Del cop vaig quedar estabornit / Friedrich Nietzsche (1844-1900). Une révélation bouleversante (p. 227-250)
Octavi Fullat
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

De la passió a l’emoció: Fonaments per a l’educació emocional / De la passion à l’émotion : les fondements d’une éducation émotionnelle (p. 253-267)
Rafael Bisquerra Alzina
PDF
 
Art en cos de dona / Quand l’art épouse le corps de la femme (p. 269-278)
Emília Olivé
PDF
 
L’amor en la rondalla: un prodigi possible / L’amour dans les contes : un prodige possible (p. 279-296)
Núria Obiols Suari
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Sobre les crítiques radicals a la pedagogia actual / (p. 299-301)
María Rosa Espot
PDF
 
Educar en diversitat sexual i drets humans a través de l’art (p. 303-306)
Ricard Ramon
PDF
 
Filosofia en suspensió (p. 307-309)
Anna Pagés Santacana
PDF
 
Dels múltiples entorns informals per educar en arts (p. 311-312)
Carla Varea Miralles
PDF
 
El profesor José Antonio Ibáñez-Martín y la filosofía de la educación. Entre Europa y América (p. 313-325)
Conrad Vilanou
PDF
 
'Libertas perfundet omnia luce' (p. 327-332)
Enric Prats Gil
PDF