Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Variació fònica al català de Barcelona: l'accent xava

Jordi Ballart Macabich

Resum


L'article és un estudi de sociofonètica urbana que mostra un recull dels patrons de variació
fònica de l'accent barceloní anomenat xava, analitzats a la meva tesi doctoral. Aquest accent es
caracteritza especialment per l'obertura de la vocal neutra. Un altre tret fonètic associat amb
aquesta varietat lingüística és l'ensordiment de les consonants sibilants /z/ i //. L'estudi de les
correlacions d'aquestes variables lingüístiques amb factors socials com ara el sexe, classe social
i llengua primera ens permet caracteritzar una sèrie de tendències de variació sociolingüística
en unes variables fonològiques que pràcticament no han estat estudiades abans d'una manera
quantitativa. Els informants de l'estudi eren adolescents de Barcelona i l'àrea metropolitana.

Text complet: PDF