Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista Catalana de Dret Privat

ISSN electrònic: 2013-9993

ISSN paper: 1695-5633

La Revista Catalana de Dret Privat és una publicació semestral de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que va néixer a l'any 2001. Té com objectiu contribuir a fer que el nostre dret disposi d'un fòrum estable de discussió i difusió que en permeti el coneixement, la renovació i el desenvolupament. Pel que fa al contingut, hi tenen cabuda treballs sobre drets d'altres comunitats o estats que siguin d'interès per a la comunitat catalana.

15-1 : juny 2015

Estudis

Supletorietat i regulació de la prescripció en el codi civil de Catalunya (p. 11-17)
Santiago Espiau i Espiau
 
L'Enriquiment injustificat. Proposta de regulació per al futur llibre sisè del codi civil de Catalunya (p. 19-48)
Juana Marco Molina
 
La Participació del menor en l'elecció del model de guarda en cas de ruptura dels seus progenitors fora del i en el procés civil (p. 49-75)
Susana Navas i Navarro
 
La Utilització del dret internacional privat com a criteri d'aplicabilitat del dret civil català a Catalunya (p. 77-86)
Albert Font i Segura
 
Pactes sobre la prestació compensatòria: quan "el nom no fa la cosa" (p. 87-112)
Lídia Arnau Raventós
 
Gènere i dret de família: una lectura de la regulació del règim econòmic del matrimoni a partir del lliber segon del codi civil de Catalunya (p. 113-130)
Carlos Gómez Ligüerre
 
Gènere i dret de família: una lectura de la compensació econòmica per raó de treball a partir del llibre segon del codi civil de Catalunya (p. 131-150)
Ariadna Aguilera Rull
 
Gènere i dret de família: una lectura de la guarda compartida dels fills comuns a partir del llibre segon del codi civil de Catalunya (p. 151-163)
Laura Alascio Carrasco
 
La Mediació des d'una visió jurídica i psicològica (p. 165-174)
Kiku Garcia Pitarch, Serafín Barrena Rico
 

Jurisprudència i resolucions

L'Aplicació del dret civil català en la realitat jurisdiccional (p. 177-179)
Joaquim Bayo Delgado
 
Repudiació d'un llegat d'usdefruit i la regal de l'absorció de l'article 427-16.1 del codi civil de Catalunya. Un comentari de la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 10 de juny de 2013 (p. 181-190)
Lídia Arnau Raventós
 
Breu comentari de la sentència del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 2013, relativa a la categoria de l'incompliment essencial del contracte amb transcendència resolutòria i les directrius per a la seva aplicació (p. 191-198)
Iván Mateo Borge, Ramon M. Romeu Cònsul
 
L'Opinió del menor en la modificació del règim de guarda (comentari de la sentència del Tribunal Superior de Catalunya de 9 de gener de 2014) (p. 199-218)
Marina Castells i Marquès
 
Una Aplicació indiscriminada del cànon per còpia privada pot ajustar-se al dret de la Unió Europea (comentari de la sentència del del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de juliol de 2013) (p. 219-230)
Santiago Robert Guillén
 

Recensions

María Ángeles Parra Lucán (dir.), Negociación y perfección de los contratos, Cizur Menor, Aranzadi, 2014, 1129 p. (p. 233-236)
Cristina Argelich Comelles
 
M. I. Pastor Gosálbez, L. Román Martín i A. Giménez Costa (coord.), Integración europea y género, Madrid: Tecnos, 2014, 290 p. (p. 237-238)
Elisabet Cerrato Guri
 

Miscel·lània

Crònica de la jornada "La codificació del dret de consum en el dret civil català", celebrada a la Universitat de Barcelona el 25 de març de 2014 (p. 241-244)
Eva Cordobés Millán
 
Crònica del cicle de conferències sobre dret successori català, celebrat a la Universitat de Barcelona els dies 14, 21 i 28 de novembre de 2013 (p. 245-249)
Maria Planas Ballvé
 
Crònica sobre la jornada "Règim econòmic matrimonial: règim de participació i mecasnismes de compensació entre cònjugues", celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 7 i 8 de novembre de 2013 (p. 250-255)
Marina Castells i Marquès