Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

La Revista d'Innovació Docent Universitària (RIDU) proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles

Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

 

Objectius i temàtica

RIDU, Revista d’Innovació Docent Universitària, és una publicació electrònica que té una periodicitat anual i que s’edita el mes de gener.

L’objectiu principal que des de RIDU es vol aconseguir és el de donar a conèixer a la comunitat universitària aquelles experiències inèdites, tant de recerca com d’innovació, que tenen lloc dins l’àmbit docent universitari. Aquest objectiu no queda circumscrit a l’àmbit espanyol, sinó que RIDU està oberta a contribucions d’arreu del món.

En ocasions, aquestes experiències a les que ens hem referit, tenen un caire més pràctic que teòric i RIDU vol obrir la porta a que també aquestes actuacions tinguin cabuda en un mitja de difusió com és aquesta revista, doncs les experiències d’innovació docent que s’originen dins d’assignatures concretes són moltes vegades adaptables a altres disciplines que poden semblar distants. Per aquesta raó, la revista està oberta a la publicació de treballs d’innovació docent que facin referència a qualsevol disciplina, sempre dins de l’àmbit universitari.

A la vegada, RIDU es proposa també que alguns dels seus articles puguin aportar recursos inèdits de suport a la docència, fonamentalment aquells que tinguin un component innovador i preferentment de caire pràctic.

En funció dels objectius que s’han descrit, RIDU publicarà de forma preferent, treballs relacionats amb les següents temàtiques:

  • Treballs inèdits d’investigació aplicada a la docència universitària.
  • Experiències noves d’innovació docent en l’àmbit universitari.
  • Experiències innovadores amb materials educatius.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Per a que un article pugui entrar en el procés de revisió, caldrà que sigui enviat seguint els requisits formals de presentació.

Cal tenir en compte que la revista acceptarà únicament aquells articles relacionats amb la seva temàtica: la innovació i millora de l’activitat docent universitària. Per dur a terme la tasca de revisió es seguirà el següent procediment:

Admissió d’originals: Recepció de l’article. Confirmació a l’autor de que el treball s’ha rebut. Primera anàlisi per part del comitè editorial per verificar si el treball compleix les condicions referents a la temàtica i a la presentació, per poder admetre l’original. Si l’original no és acceptat, s’informarà a l’autor.

Avaluació: Un cop l’original hagi estat admès, entrarà en una segona fase en la que serà avaluat, com a mínim per dos experts en la matèria. Aquesta avaluació es farà utilitzant un formulari especialment preparat per a dur a terme aquest objectiu. Aquest formulari permet fer suggeriments, indicant també si cal fer una revisió o millora d’alguna part o de la totalitat de l’article. Si s’escau, es pot demanar el redactat d’una nova versió. Un cop els referees hagin analitzat l’article, elaboraran un informe de revisió que serà estudiat pel consell editorial i científic.

Resolució: A partir dels informes elaborats pels referees, el comitè editorial determinarà la conveniència o no de la publicació de l’article. En aquest sentit, es podran adoptar tres postures:

  1. Publicar l’article en la seva versió original, és a dir, tal com ha estat rebut, i notificar aquest fet als autors.
  2. Proposar als autors una modificació a partir de suggeriments concrets i indicacions específiques per sotmetre’l a una nova revisió, si escau.
  3. Desestimar el treball i no acceptar-lo per a la seva publicació, informant de forma argumentada, a l’autor o autors dels motius que hagin portat a la no acceptació del document.

RIDU garanteix al llarg de tot aquest procés, la privacitat i la confidencialitat tant del contingut dels informes resultants de l’avaluació, com de l’original examinat.

La recepció del treball no representa cap compromís per a la revista.

 

Freqüència de publicació

Els elements de la revista es publicaran col·lectivament, formant un número amb el seu propi sumari.
La freqüència de publicació serà anual.

 

Comitè Editorial. Comitè assessor. Comitè de redacció.

DIRECCIÓ
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona
Dra Anna Castañer Garriga, Universitat de Barcelona
Dra Gloria Estapé Dubreil, Universitat Autonoma de Barcelona
Dra M Rosa Estela Carbonell, Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Alfonso Javier García González, Universidad de Sevilla
Dr. Ricardo García Ledesma, Universidad Politècnica de Madrid, Espanya
Dr. Ángel Gil Estallo, Universitat Pompeu Fabra
Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
Dr. Miguel Angel Peydro Rasero, Universitat Politècnica de València
Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra Carme Ribas Marí, Universitat de Barcelona
Dra Yolanda Troyano Rodríguez, Universidad de Sevilla, Espanya

CONSELL EXECUTIU
Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

 

Institució

Universitat de Barcelona

 

Editor de la revista