Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Els treballs enviats a la revista han de seguir els criteris i les recomanacions que s’exposen a continuació.

No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament aquests criteris.

El format de l’arxiu ha de ser de tipus Word.

A continuació es mencionen els apartats bàsics dels diferents tipus de treballs:

Articles d’innovació o de recerca

a) Identificació de l’autoria: nom complet, institució, país i correu electrònic.

b) Títol de l’article: en castellà, català i anglès.

c) Resum: text breu (màxim 150 paraules) en el qual es presentin i sintetitzin els principals continguts de l’article. S’ha de presentar en català, castellà i anglès.

d) Mots clau: fins a sis termes descriptius del contingut, que s’ajustin a un tesaurus europeu d’educació, en la mesura que sigui possible. S’han de presentar en català, castellà i anglès.

e) Cos del document: entre 10 i 20 pàgines d’extensió, incloent fotografies, taules, gràfics, annexos i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 cm i laterals de 3 cm. Es pot redactar en català, castellà o anglès (sempre que se n’asseguri la correcció lingüística).

En el cas d’articles de recerca, cal que el text s’estructuri en els apartats habituals: introducció –que inclogui justificació i fonamentació–, objectius, metodologia, resultats i discussió.

Per a articles d’innovació, cal que el text s’estructuri amb una distribució lògica per apartats.

f) Referències bibliogràfiques: obres citades en el text (consultar l’apartat «aspectes formals de redacció»)

g) Bibliografia recomanada: (opcional) màxim cinc referències (consulteu l’apartat «aspectes formals de la redacció»). Es pot incloure la referència de materials complementaris publicats com a producte de la recerca o de la innovació, com ara material gràfic, imatges, CDs, vídeo, programes informàtics, pàgines web, etc.


Articles metodològics

a) Identificació de l’autoria: nom complet, institució, país i correu electrònic.

b) Títol de l’article: en castellà, català i anglès.

c) Paraules clau: fins a sis termes descriptius del contingut, que s’ajustin a un tesaurus europeu d’educació, en la mesura que sigui possible. S’han de presentar en català, castellà i anglès.

d) Cos del document: entre 5 i 10 pàgines d’extensió incloent fotografies, taules, gràfics, annexos i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 cm i laterals de 3 cm. Es pot redactar en català, castellà o anglès (sempre que se n’asseguri la correcció lingüística). El text s’estructurarà en apartats.

e) Referències bibliogràfiques: obres citades en el text (consulteu l’apartat «aspectes formals de la redacció»).

f) Bibliografia recomanada: màxim de cinc referències (consulteu l’apartat «aspectes formals de la redacció»). Es pot incloure la referència de materials complementaris com ara material gràfic, imatges, CDs, vídeo, programes informàtics, pàgines web, etc.

Ressenyes de llibres o tesis doctorals

a) Identificació de l’autoria de la ressenya: nom complet, institució, país i correu electrònic.

b) Referència bibliogràfica completa del llibre o la tesi doctoral.

c) Imatge de la portada: només per a llibres (format .jpg o .gif).

d) Mots clau: fins a sis termes descriptius del contingut, que s’ajustin a un tesaurus europeu d’educació, en la mesura que sigui possible. S’han de presentar en català, castellà i anglès.

e) Cos del document: entre 3 i 5 pàgines d’extensió incloent fotografies, taules, gràfics, annexos i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 i laterals de 3 cms. Es pot redactar en català, castellà o anglès (sempre que se n’asseguri la correcció lingüística).

f) Breu referència sobre l’autoria (només per a llibres): formació, trajectòria i àmbit d’expertesa, altres publicacions, etc.


Aspectes formals de la redacció


Els diferents epígrafs de l’article han d’anar numerats i en negreta. Cal utilitzar la cursiva per als subepígrafs. A l’interior del text no es pot emprar negretes ni subratllats.

Pel que fa al format de les cites i les referències bibliogràfiques, cal seguir la darrera versió del Manual de publicació de l’American Psychological Association (APA).

**Exemples de llibres:
• Area, M., Gros, B., i Marzal, M. A. (2008). Alfabetizaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación. Madrid: Editorial Síntesis.
• Vallés, M. S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Editorial Síntesis.

**Exemple d'article de revista:
• Webb, N. M. (1989). Peer interaction and learning in small groups. International Journal of Educational Research, 13, 21-40.

**Exemple de capítol de llibre:
• Huberman, A. M., i Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods. A N. K. Denzin, i Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 428-444). Thousand Oaks, CA: Sage.

**Exemple de contribució en congrés:
• Deci, E. L., i Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. A R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

**Exemple de document electrònic:
• Canarie, Inc. (1997, 27 de setembre). Towards a Canadian health IWAY: Vision, opportunities and future steps. Consultat el 8 de novembre de 2000, a http://www.canarie.ca/press/publications/pdf/health/healthvision.doc


Dins del text, les referències a altres treballs es fan indicant el cognom de l’autor i l’any de publicació, entre parèntesi i separats per una coma: (García del Dujo, 2000). En cas que hi hagi més d’una referència (García Carrasco, 2000; García del Dujo, 2001). Si s’inclouen diversos treballs de la mateixa persona, publicats el mateix any, cal distingir-los en el text i en les referències bibliogràfiques mitjançant una lletra (García del Dujo, 2000a, 2000b).

Les cites textuals van entre cometes, assenyalant entre parèntesi el cognom, l’any de publicació i la pàgina corresponent (García del Dujo, 2000:18). Si la cita ocupa més de 40 paraules (tres línies) cal aplicar-hi sagnat i una mida de font de 9 punts.

Les notes a peu de pàgina s’han de numerar de manera successiva i col•locar al final de cada pàgina. Només s’utilitzaran per a observacions o comentaris d’importància i no per a les referències bibliogràfiques.

Taules, gràfics, il•lustracions: s’han de col•locar en el lloc que correspongui dins del text, acompanyar del títol i la llegenda i numerar correlativament. Per a les taules es col•locarà el títol a la part superior i per a figures i gràfics a la part inferior. La referència a les fonts i/o notes es col•locaran a la part inferior de l'objecte. Cal que les il•lustracions i els objectes gràfics s’enviïn separadament en els arxius originals (jpg, bmp, xls, etc.).

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. El lliurament no s'ha publicat abans, ni s'ha enviat a cap altra revista per a que en considerin la publicació.
  2. El text segueix totes les especificacions indicades a la normativa de redacció de propostes de la revista.
  3. S'aporta el títol, els mots clau i el resum en català, castellà i anglès.
  4. Les referències bibliogràfiques són correctes.
  5. Totes les adreces URL del text són actives.
  6. Es tenen els drets i autoritzacions de les fotografìes
  7. S'aporta el Nom Unic Bibliogràfic (NUB) de l'autor (dels autors) a la revista
 

Avís de drets d’autoria

Tots els continguts inclosos a la Revista d'Innovació i Recerca en Educació estan subjectes a la llicència Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pùblica sempre que es reconegui l'autor i la revista.