Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

L'accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït.
Tots els continguts inclosos a la Revista d'Innovació i Recerca en Educació estan subjectes a la llicència Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pùblica sempre que es reconegui l'autor i la revista.

OBSERVACIÓ

REIRE està inscrita al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i segueix un codi de conducta professional en sintonia amb el proposat per l'Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), és a dir:

REIRE publica regularment (gener i juliol) investigació original en Codi Obert.
La revista ofereix de manera clara les dades de contacte i les indicacions per als autors.
Està establert un procès d'avaluació de "doble ceg" per pars i la revista disposa d'un comité editorial i cientìfic.

Quant a la política d'Accès Obert:
REIRE fa la difusió de manuscrits avaluats per pars, amb investigacions originals, sense càrrec econòmic algú i sense demanar qualsevol tipus de registre o imposar restriccions d'accès.
REIRE permet la reproducció, distrubució i comunicació pública del seu contingut si l'autoria i el nom de la revista són reconeguts.

 

Objectius i temàtica

La revista REIRE és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
La finalitat central d’aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca i la innovació educatives, en els seus diferents nivells i àmbits.

Té una periodicitat semestral, i es publica als mesos de gener i de juliol.

Es proposa aprofitar les possibilitats de la Xarxa per oferir un espai de documentació obert permanentment, proporcionar canals d’interacció a la comunitat educativa i facilitar la publicació de materials que incorporin formats diversos i elements multimèdia.

El contingut central de REIRE es compon d’articles inèdits que tracten temàtiques relacionades amb la recerca i la innovació en l’àmbit educatiu, tant dins del sistema reglat com fora. Aquests articles poden ser de tipologia diversa:
- Experiències de recerca, des de qualsevol enfocament metodològic i disciplina.
- Revisions de literatura o reflexions teòriques sobre recerca i metodologia de recerca en matèria educativa, que exposin, per exemple, l’estat de la qüestió sobre algun aspecte o algun avenç metodològic en matèria de recerca.
- Experiències pràctiques d’innovació educativa en l’àmbit docent.

A més, la revista incorpora:
- Articles metodològics sobre qüestions metodològiques de recerca que inclouen orientacions pràctiques.
- Ressenyes de llibres d’especial interès dins l’àrea de la innovació i la recerca en educació.
- Ressenyes i articles de tesis doctorals.

La REIRE es proposa com a objectius fonamentals:
a) Fer visible l’activitat i els resultats de recerca i d’innovació en educació obtinguts dins dels projectes i grups de l‘ICE de la UB com de la resta del mòn.
b) Difondre l’activitat de recerca i d’innovació educativa desenvolupada per part de la col·laboració externa, principalment de personal investigador del territori català, però també de la resta del món.
c) Oferir documentació i recursos de suport a la recerca i a la innovació educativa, d’utilitat per al personal investigador.
d) Esdevenir un fòrum de debat i intercanvi sobre qüestions d’innovació i recerca educativa.

 

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis i tendències

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles de recerca

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles d'innovació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Fitxes i articles metodològics

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Tesis doctorals (Articles i ressenyes)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes de llibres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció Especial Extraordinària

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenya de tesi doctoral

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Els articles publicats són objecte d’un procés de revisió a càrrec d’un mínim de dos referees, que es consideren experts en l’àmbit de la recerca i la innovació educativa així com en l’àrea temàtica dels articles a revisar.
La voluntat és oferir uns continguts rigorosos, de qualitat i d’interès per a la comunitat acadèmica i educativa en general.

El procés de revisió consisteix en el següent: en rebre els articles, el Comitè editorial fa una revisió en primera instància i pot rebutjar directament els documents que incompleixin clarament la línia editorial.

En cas d’acceptar-los, se sol·licita que un mínim de dos membres d’avaluació, considerats experts, avaluïn l’article a través d'una avaluació de "doble cec". Poden fer suggeriments perquè es revisi i millori l’article, si procedeix, amb vistes a que se n’elabori una nova versió. La revisió de les propostes es realitza per mitjà d’un formulari dissenyat amb aquest objectiu.

A partir dels informes de revisió, el comitè decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. En qualsevol dels casos, s’informa de la decisió presa a l’autor en el termini més breu possible i s’argumenta els motius en cas que no s’hagi acceptat el document.

La recepció del treball no representa cap compromís per a la revista.

Sempre es confirma la recepció dels articles per a valoració, i també se’n notifica el resultat, un cop valorats.

 

Freqüència de publicació

Els articles s'aniran publicant a mesura que siguin acceptats, sense necessitat d'esperar a completar un número de la Revista. De forma bianual (els mesos de gener i de juliol), es tancarà un número que recollirà els articles publicats durant el darrer període, que passaran a formar part del seu sumari.

 

Procés de participació

Els treballs enviats a la revista han de cumplir amb els criteris ètics i requqeriments formals establerts a REIRE.  No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament amb aquests criteris.

Els treballs s'hauran d'enviar a reire@ub.edu

El Consell executiu  de la revista registra la data de rebuda del text. Si es tracta d’un article de recerca o d'innovació, escollirà un mínim de dos membres d’avaluació que s’encarreguin de la revisió mitjançant un formulari estàndard. Si es tracta d’una altra modalitat de treball, el Consell executiu n’assumeix directament la revisió. Un cop finalitzat el procés de revisió s’envia el resultat a l’autor per tal de:


a. informar que s’accepta la proposta i data aproximada de publicació,
b. remetre els suggeriments plantejats i sol·licitar les modificacions pertinents, si és el cas, o
c. informar que no s’accepta el treball per a publicació, indicant-ne els motius


En cas que el Consell hagi sol·licitat modificacions a l’autoria, s’ha de comunicar si s’està en disposició de fer-les, com també la data aproximada de retorn del text. Un cop enviada la nova versió del text, el Consell editorial decidirà si és apta per a publicació o si és necessari ajustar algun altre aspecte.

Un cop es considera el text com a definitiu, es maqueta per publicar-lo immediatament en el número en construcció, en una versió PDF que inclou les dades de l’autor i les dates de recepció i d’acceptació definitiva. Un cop publicat s’incorpora la data de publicació.

A la portada de la revista s’indica la data en què es donarà per tancat el número següent, sigui en el mes de gener o juliol.

 

 

Requeriments dels articles per a publicació i criteris d'avaluació

ESPAÑOL

Las características generales que deben reunir los trabajos son los siguientes:

g) Trabajos inéditos
h) Textos en catalán, castellano o inglés
i) Siguen las orientaciones de estilo
j) Consistencia metodológica
k) Temática de interés, de impacto
l) Corrección lingüística y calidad en la redacción
m) Aportación de ideas nuevas, temáticas o procedimientos innovadores

Los criterios de evaluación que se aplican son:

g) El tema se adecua y es relevante para los contenidos de la revista
h) Representa una contribución nueva y original
i) Las interpretaciones y las conclusiones son congruentes con los datos y consistentes con los objetivos
j) El título refleja claramente el contenido
k) El resumen aporta una información suficiente por si mismo
l) Las palabras clave son correctas
m) La redacción es clara y correcta
n) Las referencias son correctas y se presentan de acuerdo con la guía de redacción
o) La estructura del artículo es adecuadaENGLISH
Articles for publication must meet the following requirements:

g) Not have been previously published
h) Be written in Catalan, Spanish or English
i) Comply with the style guidelines
j) Be methodologically consistent
k) Be on a topic of interest or that will have a certain impact
l) Be linguistically correct and well written
m) Contribute new ideas, topics or innovative procedures

The assessment criteria employed are as follows:

g) The topic is suitable for and relevant to the contents of the journal
h) The article makes a new and original contribution
i) The interpretations and conclusions are congruent with the data and consistent with the objectives
j) The title clearly reflects the contents
k) The abstract provides sufficient information on its own
l) The keywords are correct
m) The article is clearly and correctly written
n) The references are accurate and presented in accordance with the style guidelines
o) The article is appropriately structured

 

Llistat de REFEREES

Llistat dels membres del comitè de revisió que han col·laborat a les avaluacions cegues dels articles posats a disposició de REIRE, per a les publicacions fins a l'any 2011:ORDRE ALFABÈTIC

Albaladejo Marcet Carme
Alonso Cano Cristina
Alsina i Masmitjà Josep
Arnaus Morral Remei
Balagué Puxan Francesc
Bartolomé Pina Antonio R.
Benavent Valles Enric
Benseny Ardiaca Antoni
Berlanga Silvente Vanesa
Berruecos Vila Ana Ma.
Buisán Serradell Carme
Burguet Arfelis Marta
Candela García Ferrán A.
Cano García Ma. Elena
Capdevila Solà Reina
Defis Peix Otilia
Escofet Roig Anna
Fernández Núñez Lissette
Figuera Gazo Ma. Pilar
Forés Miravalles Anna
Freixa Montserrat
Fuentes Peláez Nuria
García González Iolanda
Gil Gloria
Giné Freixes Nùria
Grane Jordi
Laferrière Georges
Llena Berñe Ma. Asunción
Llobet Estany Marta
Martínez Olmo Francesc
Martínez Rivera Oscar
Mateo Andrés Juan
Noguera Fructuoso Ingrid
Novella Cámara Ana Ma.
Ondategui Juan Carlos
Parcerisa Aran Artur
Penzo Wilma
Pérez Escoda Nùria
Piqué Simón Begoña
Prades Nebot Ana
Prats Gil Enric
Prats Miquel Àngel
Pujol Maura Ma. Antonia
Quintana Albalat Jordi
Quirós Domínguez Carolina
Rajadell Puiggros Nùria
Rodamilans Pérez Miquel
Rodríguez Espinar Sebastián
Rodríguez Moreno Ma. Luisa
Rodríguez Rodríguez Jesús
Rubio Hurtado Ma. José
Rubio Serrano Laura
Sabariego Puig Marta
Sánchez Valero Joan Antón
Sans Martín Antoni
Serrat Antoli Nùria
Subias Esther
Terceño Antonio
Torrado Fonseca Mercedes
Triadó Ivern Xavier
Vila Baños Ruth
Vildósola Ximena
Vivancos Martí Jordi

 

Equip editorial

DIRECCIÓ
Francesc Martínez-Olmo, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Ana-María Berruecos-Vila, Universitat de Barcelona, Espanya

CONSELL ASSESSOR
Carme Albaladejo-Marcet, Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Angel Blanco-Villaseñor, Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament-Universitat de Barcelona, Espanya
Anna Forés-Miravalles, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya
Núria Giné-Freixes, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya
Begoña Gros-Salvat, Departament de Teoria i Història de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Francesc Imbernon-Muñoz, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya
Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Espanya
Paul A. Kirschner, (CELSTEC) Centre for Learning Sciences & Technologies-Open University The Netherlands, Holanda (Països Baixos)
Monique Martínez-Thomas, Département Études hispaniques et hispano-américaines-Université de Toulouse, França
Artur Parcerisa-Aran, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya
Joan Perera-Parramon, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura-Universitat de Barcelona, Espanya
Maria-José Rubio-Hurtado, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Marta Sabariego-Puig, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Antoni Sans-Martí, (ICE) Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Liliana Tolchinsky-Brenman, Departament de Lingüística General-Universitat de Barcelona, Espanya
Ruth Vila, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona
Montserrat Yepes-Baldo, Departament de Psicología Social-Universitat de Barcelona, Espanya

CONSELL DE REDACCIÓ
Enoch Alberti-Rovira, Facultat de Dret-Universitat de Barcelona, Espanya
Claudi Alsina-Català, Departament d'Arquitectura-Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Luis Cabrera-Pérez, Facultat de Geologia-Universitat de Barcelona, Espanya
Francesc Cardellach-López, Facultat de Medicina-Universitat de Barcelona, Espanya
Juan Esteva-De-Sagrera, Facultat de Farmàcia-Universitat de Barcelona, Espanya
Salvador García-Fortes, Facultat de Belles Arts-Universitat de Barcelona, Espanya
Joan Gumbert-i-Ribot, Subdirecció d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament-Generalitat de Catalunya, Espanya
Joan-Àngel Padró-Càrdenas, Facultat de Física-Universitat de Barcelona, Espanya
Teresa Pagés-Costa, (ICE) Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Patricia Pallavicini, Unidad de Innovación Educativa-Universidad Santiago de Chile, Xile
Silvia Sánchez-González, Facultat d'Odontologia-Universitat de Barcelona, Espanya
María-Ángeles Santos-Rojas, Área de Investigación-Subdirección de Educación Normal-Estado de México, Mèxic
Adolfo Sotelo-Vásquez, Facultat de Filologia-Universitat de Barcelona, Espanya
Jaume Sureda-Negre, Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació-Universitat Illes Ballears, Espanya

CONSELL EXECUTIU
Francesc Martínez-Olmo, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Ana-María Berruecos-Vila, Universitat de Barcelona, Espanya
Lissette Fernández-Núñez, (ICE) Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Carolina Quirós-Domínguez, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya
Isidora Sáez Rosenkranz, Universitat de Barcelona

EDICIÓ TÈCNICA (MAQUETACIÓ I CORRECIÓ DE PROVES)
Ana-María Berruecos-Vila, Universitat de Barcelona, Espanya
Isidora Sáez Rosenkranz, Universitat de Barcelona

 

Revisió lingüística i disseny gràfic

Català: Serveis lingüistics UB
Castellà: Laura Patricio
Anglès: Ruth Carreras

Disseny gràfic: Sonia Aparicio

 

Metadades

REIRE, tenint en compte les recomanacions per a la correcta identificació d'autors i institucions de la UB en publicacions científiques, incorporarà dins de les metadades de la revista, el nom bibliogràfic únic (NBU) de cada autor, segons el criteri següent:

Noms compostos. Exemple: "Carola Lucía" quedarà com Carola-L. / " Pablo Ignacio" com "Pablo-I."

Noms compostos que incloen "María". Exemple: "María del Mar" quedarà com "María-del-Mar" / Joan María com "Joan-María"

Dos cognoms: Exemple: "Gómez Cano" quedarà com "Gómez-Cano"

Cognoms compostos: "De la Cruz" quedarà com "De-la-Cruz" / "Vila i Prades" com "Vila-Prades"

NOTA: La revista incorporará el NBU que un(a) autor(a) fa servir normalment per a les seves publicacions si ho indica ABANS que el seu article sigui publicat a REIRE.

 

Indexacions i directoris

La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) està indexada a:

Latindex
RESH
DICE
Dialnet
INRECS
MIAR
ProQuest

i consta en els directoris:
DOAJ
ULRICH's
REDINED
JournalTOCs

 

Ètica i codi de conducta

La Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE) segueix, en la pràctica editorial, rigorosos protocols tècnics i ètics per a la publicació, i vetlla per evitar qualsevol mala pràctica en aquest sentit.

En concret, el codi ètic de REIRE es regeix pels compromisos següents.

Pel que fa als editors

REIRE segueix el «Code of conduct and best practices guidelines for journal editors» del Committee on Publication Ethics (COPE).

A més, té en consideració els aspectes següents:

La selecció dels revisors es fa seguint el criteri de millor adequació. És a dir, s’escullen els revisors més adequats en funció de la seva especialitat i la disciplina de l’article que cal revisar.

La decisió editorial es fonamenta exclusivament en el mèrit científic, innovador o disciplinari del contingut dels articles, i no es fa discriminació per raons de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual dels autors.

Tota la informació relacionada amb els articles que s’envien perquè la revista els publiqui es manté en absoluta confidencialitat dins del marc del procés d’enviament, revisió i publicació. Es garanteix l’anonimat en els documents durant tot el procés de revisió d’experts, que es fa en la modalitat de doble cec.

Pel que fa als autors

Els documents que s’enviïn a REIRE han de ser originals i inèdits, i no poden contenir plagis parcials ni totals. Quan sigui necessari, s’han de fer constar a l’article les responsabilitats ètiques o els conflictes d’interessos.

A l’article s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes en el marc dels quals s’ha dut a terme l’estudi publicat.

Per tenir la condició plena d’autor d’un treball publicat caldrà: a) haver contribuït de manera substancial a la concepció i el disseny del treball, o a l’anàlisi i interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació del document publicat, i c) ser capaç de presentar de manera detallada la contribució personal en la recerca i discutir els aspectes principals del conjunt. Qualsevol persona que hagi col·laborat en el treball d’alguna altra manera haurà de ser reconeguda a l’apartat d’agraïments.

Els autors disposen dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos i música.

Si els autors identifiquen qualsevol tipus d’error en un article un cop publicat, n’han d’informar la revista perquè hi pugui incorporar les correccions pertinents.

Pel que fa als revisors

La revisió dels articles enviats a la revista es fa de manera crítica, honesta, constructiva i anònima (pel sistema de doble cec).

Si algun revisor no es considera prou competent en la temàtica que cal revisar, considera que no podrà complir el termini estipulat o estima que hi ha algun conflicte d’interessos, ho ha de comunicar immediatament a l’equip editorial.