Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El pas de la decoració naturalista a la decoració geomètrica en els teixits andalusins

Rosa M. Martín i Ros

Resum


A la primera meitat del segle xii la tècnica del lampàs apareix a Alandalus, sempre unida a la del taqueté, amb una decoració de cercles amb animals o personatges al seu interior, de tradició persa. La decoració, amb la mateixa tècnica, va passar a formes més geometritzades durant la segona meitat del segle, a causa de la invasió d’Alandalus pels almohades i la formació de l’Imperi almohade. Aquesta decoració va arribar al total geometrisme a la fi del segle xii i l’inici del xiii, qeometrisme i alhora riquesa de colors, mentre que la tècnica va evolucionar cap a una major simplificació del treball, però mantenint el teixit fet alhora amb tècnica de lampàs i taqueté en un teler no preparat per a teixir lampàs. En aquest article hem volgut posar al dia les nostres recerques i l’estat de la qüestió sobre els lampàs andalusins del segle xii i del primer quart i la segona meitat del segle xiii, tot fent menció a teixits específics que ens van mostrant aquesta evolució i, especialment, als que es conserven al Museu Episcopal de Vic.

In the first half of the 12th century the Persian technique of lampas appears in Alandalus –always together with the taqueté technique–, with a decoration of circles with animals or people in their interior. During the second half of the century and using the same technique, the decorations started to become more geometric in form owing to the invasions of Alandalus by the Almohads and the formation of the Almohad Empire. These decorations become totally geometric in form and rich in colour by the end of the 12th century and through into the beginning of the 13th. The technique moved towards a greater simplification of the work, although the fabric continued to be made using lampas and taquete with a loom not prepared for weaving lampas. In this article we have tried to update our research and shed light on the technique of Andalusian lampas of the 12th century and the first quarter and second half of the 13th century, while presenting fabrics that show these evolutions –in particular, the fabrics kept in the Museu Episcopal de Vic.

Text complet: PDF