Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Maresme en el context territorial metropolità i català

Salvador Milà i Solsona

Resum


El Maresme es en aquests moments la comarca de la Regió Metropolitana que esta coneixent canvis més significatius. Aquests canvis deriven en primer lloc de les noves dinàmiques demogràfiques (transformació de segona residencia en primera, pendularitat, immigració intrametropolitana) i de la transformació del teixit econòmic (crisi dels sectors industrials tradicionals, terciarització). Aquestes dinàmiques resulten en una demanda molt alta de sol, demanda que s'afegeix a la procedent d'altres sectors (infrastructures, lleure, serveis, agricultura, medi ambient). Una i altra, confrontades a les peculiaritats físiques de la comarca -un estret corredor entre la Serralada Litoral i el mar-, generen una forta competència per l'ocupacio de sol que porta a l'elevació dels preus, la barreja d'usos i les dificultats d'ordenació. El planejament urbanístic i territorial ha respost de manera insuficient als reptes plantejats per aquesta situació, a causa de la descoordinació del planejament sectorial i del caràcter fragmentari del planejament general. Així doncs, per afrontar l'ordenament futur de la comarca resulta evident, d'una banda, la necessitat de recuperar instruments de planificació, projectació i gestió d'escala intermunicipal per als diferents àmbits de la comarca; d'altra banda, cal un pacte entre totes les administracions i els agents que actuen a l'àmbit metropolita per tal de definir un model territorial general que permeti l'encaix harmònic de les diverses peces, el Maresme entre elles.

Text complet: PDF