Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'impacte social de la reestructuració industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Oriol Nel·lo

Resum


Els processos de reestructuració industrial en curs al conjunt metropolità barceloní resulten en una doble dinàmica: la "desindustrialització" (la pèrdua de pes relatiu de I'ocupació industrial) i la "deslocalització"(els creixements diferencials de la indústria en els àmbits que integren aquesta area urbana). Més enllà de la seva incidència sobre l'atur i el mercat de treball, l'impacte social d'un i altre fenomen és divers: així, mentre la "desindustrialització" relativa podria resultar en un increment de la polarització social, els canvis de localització impliquen, sobretot, increments de la mobilitat, allargament de la jornada laboral, problemes ambientals i congestió. Per fer front a aquests processos des d'una perspectiva urbanística, calen, a parer de l'autor, mesures destinades a temperar la jerarquització de l'espai urbà i la seva valorització diferenciada, que reforça les tendències d'especialització funcional i segregació social.

Text complet: PDF