Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els serveis : factor de retard o d'estímul de la competitivitat territorial

Ezequiel Baró Tomás

Resum


El treball parteix de la constatació de I'elevat pes específic dels serveis en I'economia de Barcelona (64,53% de I'ocupació I'any 1991 enfront el 27,96% dels ocupats en la indústria). La tendència cap a la "terciarització" de la ciutat sembla doncs -malgrat limitacions que les dades plantegen a I'anàlisi- prou evident. Aquesta tendència ha estat percebuda a vegades com un "factor de retard" de I'activitat econòmica. Però aquesta visió parteix d'una consideració massa simple del terciari, tot considerant-lo un sector homogeni, i no te en compte I'important desenvolupament que en els darrers anys han tingut a la ciutat els serveis per a usos intermedis que entren a formar part, com qualsevol altre input, dels processos de producció industrial i no industrial. Per contra, a judici de I'autor, el desenvolupament del sector, per assolir un service-mix idoni, serà un factor clau per a la competitivitat futura de I'economia de la ciutat.

Text complet: PDF