Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Matèria: revista d'art?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DELS ORIGINALS

Matèria. Revista internacional d'Art accepta articles escrits en català, castellà, gallec, francès, italià, portuguès i anglès. Han de ser treballs de recerca inèdits i actualitzats.

L'arxiu de la tramesa ha de ser un document de word (format .doc o .docx), i no pas en pdf.

Extensió dels originals

Articles: el text ha de tenir un màxim de 25 folis i d'un mínim de 10, en lletra Times New Roman de 12 punts, 11 per a les notes, i un espaiat d'1'5 (2.100 caràcters amb espais, per pàgina).

Notes: el text ha de tenir un màxim de 15 folis, en lletra Times New Roman de 12 punts, 11 per a les notes, i un espaiat d'1'5 (2.100 caràcters amb espais, per pàgina).

Lectures: el text ha de tenir un màxim de 5 folis, en lletra Times New Roman de 12 punts, 11 per a les notes, i un espaiat d'1'5 (2.100 caràcters amb espais, per pàgina).

Per a les citacions s'utilitzaran les anomenades cometes baixes o franceses (« citació »).

Els originals s’enviaran en word mitjançant la plataforma RCUB, donant-vos d’alta com autor. Després de penjar l'original, podreu afegir en la següent plana tots els arxius adjunts, indicant-ne tota la informació demanada.

Per tal de garantir l’anonimat en el procés d’avaluació, el text no podrà incloure cap menció a l’autor o autors (incloses les que es facin a les notes a peu de pàgina) que permetin desvetllar la seva identitat, cal seguir les indicacions PER ASSEGURAR UNA REVISIÓ CEGA. Tanmateix, cal fer constar en els formularis a omplir al trametre l'original el nom de l'autor/s i la filiació institucional.

Al final de l'article s'hi adjuntarà en l’idioma de redacció del treball i també en anglès: el títol, el resum (de 10 línies) i les paraules clau (no més de 10 paraules clau per idioma).

Il.lustracions (imatges i grafits)

· El nombre d'imatges serà, com a màxim, d'una per a cada pàgina de text.

· Caldrà que l'autor en gestioni els drets d'ús.

· Es presentaran en suport informàtic, format tiff o jpeg, amb una resolució d'entre 300 i 600 píxels. És imprescindible que estiguin separades del text i que vagin numerades segons l'ordre d'aparició. En el text s'hi farà referència a través de la indicació «fig.» seguida del número corresponent. No s'admetran en format powerpoint. Cal carregar-les com a fitxers addicionals, indicant en el camp del títol: «fig.» seguida del número.

· En un document a part, s'inclourà la llista amb els peus de foto ordenats numèricament, acompanyats d'una reproducció de la imatge per assegurar la correspondència.

 

En resum, la tramesa constarà de:

- Si és un article que inclou imatges:

· El text de l'article en word

· Les imatges en jpg a 300 pp

· Els peus de les figures en word

- Si a l'aportació no hi ha imatges, només caldrà trametre el text en word.

NORMATIVA DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Les notes aniran a peu de pàgina i cal redactar-les d'acord amb les indicacions següents.

LLIBRES

La primera vegada que s'esmenti una obra, haurà de figurar el nom i els cognoms de l'autor -el primer en minúscula i els segons en versaleta-, el títol complet en cursiva, la ciutat, l'editorial i l'any d'edició -separats per comes- seguit de les pàgines que interessi referenciar. Si es vol fer al·lusió a l'any de la primera edició es pot citar entre parèntesis després de l'edició utilitzada.

Exemples:

Jean-François Lyotard, Discurso, figura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 (Paris, 1974), p. 263-271.

Diego Angulo Iñíguez, Pintura del siglo XVII (Ars Hispaniae, XV), Madrid, Plus-Ultra, 1971.

Per a citacions ulteriors de la mateixa obra n'hi haurà prou amb la inicial del nom de l’autor, el cognom de l’autor, el títol abreujat (les primeres paraules) i les pàgines de referència. És optativa la utilització de la fórmula llatina Ídem, quan la citació és a la mateixa pàgina.

Exemple:

J.-F. Lyotard, Discurso..., p. 265-267.

En el cas de catàlegs d'exposicions es recomana entrar l'obra pel títol o, si n'hi ha, per l’autor encarregat de l’edició.

Exemples:

Velázquez (catàleg d’exposició, Museo del Prado, 1990), Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 211- 215.

Jaume Barrachina (ed.): Thesaurus/estudis. L'art als bisbats de Catalunya 1000-1800 (catàleg d'exposició, Barcelona, Caixa de Pensions, 1985-1986), Barcelona, Fundació la Caixa de Pensions, 1986, p. 45-78.

ARTICLES DE REVISTA O PARTS DE LLIBRE

En articles de revista haurà de figurar el títol de l'article entre cometes baixes o franceses i el títol de la publicació en cursiva, seguit del número de volum, de l'any d'edició, de les pàgines íntegres de l'article -separats per comes-, i de les pàgines a què es fa especial esment, precedides de dos punts.

Exemple:

Jose E. Borao: «Elementos para un análisis del cine español en los años 20», D'Art, vol. 11, 1985, p. 313-331: 326-330.

Igual que en el cas dels llibres, per a citacions ulteriors de la mateixa obra n'hi haurà prou amb la inicial del nom de l'autor, el cognom de l'autor, l'article abreujat entre cometes i les pàgines de referència.

Exemple:

J. Borao: «Elementos...», 326-330.

Per a obres col·lectives, actes de congressos o miscel·lànies, no cal posar cap preposició entre el títol de l'article, entre cometes, i el títol de la publicació, en cursiva.

Exemples:

Joaquim Garriga Riera: «L'arquitectura religiosa gòtica del segle XVI» Antoni Pladevall (dir.): L'art gòtic a Catalunya, vol. 2 (Arquitectura, 2), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 262-287.

José García Oro: «Observantes, recoletos, descalzos: la monarquia católica y el reformismo religioso del siglo XVI», Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, vol. 2, 1993, p. 53-97.

En el cas que les fitxes d'un catàleg d'exposició vagin signades, recomanem entrar-les pel nom de l’autor. Les referències a il·lustracions es col·locaran en darrer lloc amb l’abreviatura fig.

Exemple:

Pilar Silva Maroto: «El Descendimiento de Roger van der Weyden», Fernando Checa Cremades (ed .): Felipe II. Un príncipe del Renacimiento (catàleg d'exposició, Museo Nacional del Prado, 1998), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, p. 282-285, n. cat. 2, fig. 32.

 

RECURSOS ELECTRÒNICS

Es recomana seguir la normativa del CRAI de la Universitat de Barcelona: www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/documents-electronics.

 

PROCÉS D'EDICIÓ

Existeixen diferents modalitats de participació en les diverses seccions de la revista. 
En tots els casos, els textos han d’acollir-se a les normes i passar un procés de revisió i de selecció.

A. Remesa d’articles per part dels autors. Es pot participar, en qualsevol de les modalitats de treballs publicables per la revista (articles, notes, lectures o d’altres que la revista pugui incorporar). 
Només cal registrar-se en aquesta pàgina amb el rol d'autor i trametre l'original, amb els fitxers i comentaris complementaris, omplint les diverses planes del procediment. Quan tota la informació estigui carregada l'autor podrà trametre l'article quedant registrada la data de rebuda del treball. Si es tracta d’un article o nota s’escollirà un mínim de dos membres d’avaluació experts en l'àmbit de l'article que s’encarregaran de la revisió. Si es tracta d’una altra modalitat de treball, el Consell editorial pot assumir directament la revisió. Un cop finalitzat el procés de revisió s’envia el resultat a l’autor per tal d'informar-lo de la decisió.

En cas que el Consell hagi sol·licitat modificacions a l’autor, s’ha de comunicar si s’està en disposició de fer-les, i acordar la data de retorn del text. Un cop enviada la nova versió del text, el Consell editorial decidirà si és apta per a publicació o si és necessari ajustar algun nou aspecte o cal ajornar la seva publicació. 

Un cop es considera el text com a definitiu, es maqueta per publicar-lo en el número previst. La publicació inclou les dades de l’autor i les dates de recepció i d’acceptació definitiva. Un cop publicat s’incorpora la data de publicació i el DOI.

B. Participació per encàrrec En aquest cas, el Consell editorial es posa en contacte amb una persona a fi de convidar-la a participar en alguna de les seccions de la revista. En cas que la resposta sigui positiva, es fixa un termini de lliurament.

 Un cop el Consell editorial rep el text es registra la data de rebuda i s’inicia el mateix procés que en el cas anterior fins a la publicació.