Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Prenoms en esperanto: formes, conjunts, relacions

Jesus Moinhos Pardavila

Resum


Aquest article estudia l’existència d’un sistema antroponímic en esperanto. En primer lloc, l’autor arreplega un corpus format per prenoms donats per alguna raó lligada a l’esperanto. L’anàlisi posterior del corpus demostra que no tots els casos van tenir lloc en el si de la comunitat de llengua esperantista i que hi havia més casos de noms femenins que de masculins. Un estudi taxonòmic permet la classificació en diferents conjunts, els quals es comparen amb la situació en altres llengües. Dos d’aquests conjunts, els prenoms motivats culturalment (i les seves subdivisions) i els motivats per la natura, mostren una distribució diacrònica. Finalment, l’autor estudia les estratègies en l’assignació de noms en el si de la comunitat esperantòfona i el paper que hi té la lleialtat lingüística i descriu les diferències regionals a l’hora de posar noms.

ANTAŬNOMOJ EN ESPERANTO: FORMOJ, ENSEMBLOJ, RILATOJ

Tiu ĉi artikolo esploras la ekziston de antroponimia sistemo en Esperanto. Unue la aŭtoro kolektadis korpuson konsistantan el Esperanto-motivitaj nomoj. Posta analizo de la korpuso montris, ke ne ĉiuj kazoj lokiĝis en la esperanta lingvokomunumo, kaj ke estas pli da kazoj de inaj nomoj ol de viraj. Taksonomia studo ebligis klasifikon en plurajn ensemblojn, kaj tio estis komparita kun la situacio en aliaj lingvoj; du el tiuj ensembloj, nome la kulture motivitaj nomoj (kaj ties subdividoj) kaj la nature motivitaj nomoj, montris diakronian distribuon. Fine, la aŭtoro studas la strategiojn en nomdonado ene de la esperanta lingvokomunumo kaj la rolon ludatan en ĝi de lingva lojaleco, kaj priskribas la regionajn diferencojn en nomdonado.

NOMES EM ESPERANTO: FORMAS, CONJUNTOS, RELAÇÕES

Este artigo estuda a existência de um sistema antroponímico em esperanto. Em primeiro lugar, o autor elabora um corpus formado por prenomes dados por algumha razom relacionada com o esperanto. A análise posterior do corpus demonstra que nem todos os casos tenhem lugar no seo da comunidade de língua esperantista e que hai mais nomes femininos que masculinos. Um estudo taxonómico permite a classificaçom em diversos conjuntos, os quais som comparados com a situaçom noutras línguas. Dous destes conjuntos, os prenomes motivados culturalmente (e as suas subdivisões) e os motivados pola natureza, evidenciam umha distribuiçom diacrónica. Finalmente, o autor trai à tona as estratégias de nominaçom no seo da comunidade esperantófona e o papel que tem a lealdade linguística, e descreve as diferências regionais na nominaçom.


Text complet: PDF