Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Viatge als límits de la ment: Sapir 80 anys després

Rubén Fernández Asensio

Resum


L’anomenada hipòtesi Sapir-Whorf sobrela interdependència entre llengua, cultura i pensament, a més de tenir una certa incompatibilitat històrica i filosòfica amb el moviment per una llengua internacional neutral, mai no va ser formulada pel mateix Edward Sapir, el qual tanmateix va ser molt actiu en aquest moviment. Tot i que mai el va poder realitzar, el seu projecte interlingüístic resulta d’un gran interès i modernitat, ja que intenta superar el marc occidental, capgira els criteris de perfecció lingüística i revalua característiques pretesament negatives com l’ambigüitat i la simplicitat, bo i anticipant controvèrsies posteriors dins de la comunitat esperantista. Alguns d’aquests valors van ser posats en pràctica en el projecte contemporani de l’anglès bàsic de Charles K. Ogden, amb qui Sapir va mantenir un diàleg intel·lectual constant. Finalment, l’obra de Sapir i el seu debat amb Ogden contenen intuïcions encara valuoses sobre els obstacles psicosocials en la difusió d’una llengua internacional construïda.

La tiel nomata hipotezo de Sapir-Whorf pri la interdependeco inter lingvo, kulturo kaj pensado, krom esti iagrade historie kaj filozofie neakordigebla kun la movado por la internacia neŭtrala lingvo, neniam estis formulita de Edward Sapir mem, kiu tre aktive agis en tiu movado. Kvankam neniam li povis ĝin efektivigi, lia interlingva projekto evidentiĝas tre interesa kaj moderna, ĉar ĝi klopodas superi la okcidentan lingvoframon, renversas la kriteriojn de lingva perfekteco kaj revalorigas trajtojn konsideritajn negativaj, kiel la dusensecon kaj la simplecon. Per tio li devancis postajn polemikojn en la esperanto-komunumo. Kelkajn el tiuj valoroj realigis la samtempa projekto de baza angla fare de Charles K. Ogden, kun kiu Sapir senĉese intelekte dialogis. Fine, la verko de Sapir kaj lia debato kun Ogden enhavis ankoraŭ hodiaŭ valorajn intuiciojn pri la psikosociaj obstakloj de la disvastigo de internacia planlingvo.


Text complet: PDF