Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vies cap a una comunicació en igualtat de drets: sobre algunes propostes i reaccions en la literatura especialitzada

Sabine Fiedler

Resum


Públicament els polítics europeus subratllen la necessitat de conservar totes les llengües de la Unió Europea, perquè es tracta d’un component essencial d’una identitat europea*. La realitat lingüística de la Unió sembla una altra cosa. Es caracteritza per la creixent influència d’una única llengua: l’anglès. Les veus que critiquen el resultat d’aquesta evolució es fan cada vegada més fortes. L’article presenta diferents vies cap a una comunicació en igualtat de drets, les quals actualment són discutides en la literatura especialitzada en lingüística i política lingüística. Entre elles hi ha els models: (1) multilingüisme/plurilingüisme; (2) autolimitació a les activitats passives en llengua estrangera, per exemple EuroCom; (3) una forma simplificada de l’anglès, per exemple English as a Lingua Franca; (4) el pagament de compensacions als països que tenen desavantatges a causa de l’hegemonia de l’anglès; (5) recuperació d’una llengua morta (per exemple, el llatí) i (6) aplicació d’una llengua planificada (esperanto). Esperem que els esperantistes i interlingüistes treguin conclusions de la manera com l’esperanto és considerat en la literatura especialitzada.

* L’adjectiu “europea” es refereix aquí a la Unió Europea.

Publike Eŭropaj politikistoj substrekas la neceson konservi ĉiujn lingvojn de Eŭropa Unio, ĉar tio estas esenca komponanto de Eŭropa* identeco. La lingvorealeco de la Unio aspektas alie. Karakterizas ĝin la kreskanta influo de nur unu lingvo, la angla. La voĉoj kiuj kritikas la sekvojn de tiu evoluo fariĝas pli kaj pli laŭtaj. La artikolo prezentas diversajn alirvojojn al pli egalrajta komunikado, kiuj aktuale estas diskutataj en la faka literaturo pri lingvopolitiko kaj lingvistiko. Inter ili estas la modeloj (1) multlingvismo/plurlingvismo, (2) sinlimigo al ricevaj fremdlingvaj aktivadoj, ekz. EuroCom, (3) simpligita formo de la angla, ekz. English as a Lingua Franca, (4) la pago de kompensoj al landoj, kiuj havas malavantaĝojn pro la hegemonio de la angla, (5) revivigo de morta lingvo (ekz. de la latina) kaj (6) apliko de planlingvo (Esperanto). Esperantistoj kaj interlingvistoj/esperantologoj tiru konkludojn el la maniero kiel Esperanto estas traktata en la faka literaturo.

* La majuskla adjektivo “Eŭropa” rilatas al Eŭropa Unio.


Text complet: PDF