Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Catalan family companies with high growth during the crisis period

Núria Arimany-Serrat, Elisenda Tarrats-Pons

Resum


Objectiu: Aquest estudi pretén analitzar la salut econòmica financera de les empreses familiars
catalanes d’alt creixement en el període de crisi 2008-2013, com a motor de creació d’ocupació i
desenvolupament econòmic del territori, identificant els trets econòmics i financers que les
caracteritzen.
Disseny/metodologia/enfocament: Les dades utilitzades provenen dels estats comptables de
les empreses catalanes d’alt creixement en el període 2008-2013, en concret, es recull una
mostra de 140 empreses d’alt creixement a Catalunya on un 70% són empreses familiars i es
porta a terme l'anàlisi econòmica financera utilitzant l'estadística descriptiva oportuna d’aquestes
empreses familiars juntament amb un model de regressió per arribar a uns resultats i
conclusions.
Resultats: En l’entorn de crisi generalitzada en el període 2008-2013 les empreses familiars
catalanes d’alt creixement, que són majoritàriament petites empreses, presenten una bona salut
econòmica financera, amb una moderada innovació i una potencial supervivència.
Limitacions: Seria convenient poder realitzar el mateix estudi en territoris similars, on hi ha
majoritàriament empreses familiars, per tal de poder comparar l’anàlisi econòmica financera,
valorant la incidència d’aquestes empreses en el teixit empresarial.
Implicacions pràctiques: Permet valorar la projecció d’aquest tipus d’empreses familiars,
majoritàries a Catalunya, a nivell econòmic financer, identificant si porten a terme una adequada
estratègia financera.
Implicacions socials: Els resultats permeten posar de manifest que aquestes empreses
gaudeixen de salut econòmica financera i suporten millor l’entorn de crisi.
Originalitat / Valor afegit: L’estudi identifica que les empreses familiars presenten
endeutaments moderats i acceptables rendibilitats en el període de crisi, tot i que, al ser majoritàriament petites empreses no tenen moltes patents i la falta d’innovació pot generar
problemes futurs.

Text complet: Text complet