Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Vol. 8

Vol. 8

Articles de recerca

Frases fonológicas (φ) / Frases fonològiques (φ) PDF
Guillermo Toledo 1-18
Per un'analisi diacronica del bolognese: Storia di un dialetto al centro dell'Emilia-Romagna / Per una anàlisi diacrònica del bolonyès: Història d'un dialecte al centre de l'Emília-Romanya PDF
Daniele Vitali 19-44
El tratamiento de los hiatos en el leonés medieval / El tractament dels hiats en el lleonès medieval PDF
Vicente J. Marcet Rodríguez 45-71
A history of 'uel': From Latin to Castilian / Una història de 'uel': Del llatí al castellà PDF
Neil Allies 73-91
A Latin etymology for Romanian 'da' = yes / Una etimologia llatina per al romanès 'da' = 'sí' PDF
Keith Andrew Massey 93-100
Diccionario de perífrasis verbales español-rumano / Diccionari de perífrasis verbals espanyol-romanès PDF
Mihaela Topor, Gloria Vázquez, Ana M. Fernández 101-111
Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: Guidelines and criteria. Part II. Morphology, I: noun, article and personal pronoun / Reconstrucció de la llengua escrita retocisalpina: Directrius i criteris. Part II. Morfologia I PDF
Claudi Meneghin 113-152
La codificazione del friulano è completa, cosa ci aspetta? / La codificació del furlà ja s'ha acabat, què esperem? PDF
Giorgio Cadorini 153-162
Funzioni del linguaggio e sperimentazioni linguistiche in Sardegna / Funcions del llenguatge i experiments lingüístics a Sardenya PDF
Emilia Calaresu 163-179
Il dialetto del nuovo millennio: Usi, parlanti, apprendenti / El dialecte del nou mil·lenni: usos, parlants, aprenents PDF
Flavia Gramellini 181-201
The Nation in History: Decline, circularity and 'desengaño' in the poetry of Fray Luis de León and Francisco de Quevedo / La Nació en la Història: Decadència, circularitat i 'desengaño' a la poesia de Fray Luis de León i Francisco de Quevedo PDF
Ivan Cañadas 203-223
Calderón de Pasolini: La representación en acto o el acto de representar / Calderón de Pasolini: La representació en acte o l'acte de representar PDF
Graciela Fernández Toledo 225-238

Ressenyes

Domergue Sumien: La standardisation pluricentrique de l'occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie. Turnhout: Brepols, 2007, xiii+501 p., 156 x 234 mm, ISBN 978-2-503-51989-0 PDF
Xavier Lamuela 239-244