Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Vol. 8

Vol. 8

Articles de recerca

Frases fonológicas (φ) / Frases fonològiques (φ) (p. 1-18)
Guillermo Toledo
PDF
 
Per un'analisi diacronica del bolognese: Storia di un dialetto al centro dell'Emilia-Romagna / Per una anàlisi diacrònica del bolonyès: Història d'un dialecte al centre de l'Emília-Romanya (p. 19-44)
Daniele Vitali
PDF
 
El tratamiento de los hiatos en el leonés medieval / El tractament dels hiats en el lleonès medieval (p. 45-71)
Vicente J. Marcet Rodríguez
PDF
 
A history of 'uel': From Latin to Castilian / Una història de 'uel': Del llatí al castellà (p. 73-91)
Neil Allies
PDF
 
A Latin etymology for Romanian 'da' = yes / Una etimologia llatina per al romanès 'da' = 'sí' (p. 93-100)
Keith Andrew Massey
PDF
 
Diccionario de perífrasis verbales español-rumano / Diccionari de perífrasis verbals espanyol-romanès (p. 101-111)
Mihaela Topor, Gloria Vázquez, Ana M. Fernández
PDF
 
Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: Guidelines and criteria. Part II. Morphology, I: noun, article and personal pronoun / Reconstrucció de la llengua escrita retocisalpina: Directrius i criteris. Part II. Morfologia I (p. 113-152)
Claudi Meneghin
PDF
 
La codificazione del friulano è completa, cosa ci aspetta? / La codificació del furlà ja s'ha acabat, què esperem? (p. 153-162)
Giorgio Cadorini
PDF
 
Funzioni del linguaggio e sperimentazioni linguistiche in Sardegna / Funcions del llenguatge i experiments lingüístics a Sardenya (p. 163-179)
Emilia Calaresu
PDF
 
Il dialetto del nuovo millennio: Usi, parlanti, apprendenti / El dialecte del nou mil·lenni: usos, parlants, aprenents (p. 181-201)
Flavia Gramellini
PDF
 
The Nation in History: Decline, circularity and 'desengaño' in the poetry of Fray Luis de León and Francisco de Quevedo / La Nació en la Història: Decadència, circularitat i 'desengaño' a la poesia de Fray Luis de León i Francisco de Quevedo (p. 203-223)
Ivan Cañadas
PDF
 
Calderón de Pasolini: La representación en acto o el acto de representar / Calderón de Pasolini: La representació en acte o l'acte de representar (p. 225-238)
Graciela Fernández Toledo
PDF
 

Ressenyes

Domergue Sumien: La standardisation pluricentrique de l'occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie. Turnhout: Brepols, 2007, xiii+501 p., 156 x 234 mm, ISBN 978-2-503-51989-0 (p. 239-244)
Xavier Lamuela
PDF