Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans

Maria Pilar Perea i Sabater

Resum


Aquest treball pretén d'analitzar morfofonològicament el comportament de les combinacions
pronominals binàries de primera, segona i tercera persones del singular i del
plural i d'estudiar les alteracions que poden experimentar quan els pronoms es troben en
posició proclítica o enclítica amb les formes verbals. L'estudi es basa en un repertori
obtingut principalment del treball d'Antoni M. Alcover, Estudis de Sintaxis dialectal
catalana, publicat el 1916 en el tom ix del Bolletí del diccionari de la llengua catalana
Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 99-143
DOI: 10.2436 / 20.2500.01.96
LES COMBINACIONS DE CLÍTICS PRONOMINALS 143
(11-37 i 49-63) i secundàriament dels seus quaderns de camp, que emplenà entre 1900 i
1922. Amb tots els materials s'ha format un corpus de 3.870 registres, dels quals, per a
aquest estudi, se n'han fet servir 1.449. En el treball es contrasten l'ordre de les combinacions
pronominals, l'ús i la distribució de formes plenes i reforçades, el valor de les
vocals epentètiques i el paper de la redundància i de la desaparició de morfs.

Text complet: PDF