Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Acerca de la influencia de William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Cataluña. Primeros apuntes y algunas puntualizaciones

Anna Calvera

Resum


En considerar el desenvolupament del Modernisme i els seus origens, se citen Morris i el Moviment de les Arts & Crafts com una de les seves principals fonts d'inspiració. Si convé considerar més en detall aquesta influencia 6s perque ja no es tracta tant de demostrar la component internacionalista del Modernisme com de comprendre que podia suposar aquest influx i demostrar si era possible que tingués Iloc, i quan. El treball es proposa, en primer Iloc, resseguir I'ascendent angles mitjancant la comparació de les barcelones Modernista i Noucentista amb I'Anglaterra victoriana. Des d'aquesta perspectiva, pel que fa a I'origen del Modernisme, poc o gens va poder tenir lloc aquesta influencia car de fet coincideixen en el temps. El període Proto-modernista -o Esteticista, segons els autorses desenvolupa quan Morris tot just acaba la transformació de la seva empresa (1865-1875) i en els anys de formació de I'Arts & Crafts Exhibition Society (1882-1888); passa el mateix en el cas del Moviment Esteticista angles, el qual no arribara a la plenitud fins la decada de 1880. En aquesta epoca, només alguns autors compromesos amb la Renaixenca tenien una actitud receptiva respecte del que passava a Anglaterra pero tan sol~ van poder coneixer les activitats d'un grup d'autors positivistes que, liderats per Henry Cole, vafi emprendre la reforma de les arts i les mercaderies industrials. Aquesta Iínia només és important a la historia del disseny industrial. En el segon Modernisme, en canvi, quan Riquer torna de Londres i parla de Morris, Beardley i altres autors anglesos, I'influx del PreRafaelitisme com actitud cultural i proposta estetica ja s'havia estes a Barcelona provinent de París. Que els artistes i artesans modernistes no s'adonessin de les profundes diferericies que separaven el Morris empresari, dissenyador i dirigent polític de les idees difoses des de I'ideari artístic Pre-Rafaelita és tant una causa com una conseqüencia del nou camí empres per les arts aplicades modernistes envers I'art, oblidant el disseny i la producció industrials, sectors dels que sí s'havia ocupat a la primera etapa del moviment. Quan el pes de les Arts & Crafts va ser decisiu va ser més endavant, en el Noucentisme, pero aleshores el model angles responia a una intenció política totalment allunyada del llegat de Morris, cosa, d'altra banda, molt similar al que estava passant a Anglaterra en el cas de les Arts & Crafts.

Text complet: PDF