Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un siècle d'accomplissement

Catherine Millet

Resum


La distancia entre I'anterior fi de segle i la present és la distancia que hi ha entre el rnornent de cristal.lització d'un projecte de rnodernitat que havia cornencat unes decades abans i que es realitza en les següents, i el rnoment estacionari que segueix aquesta realització. A partir dels anys seixanta, i en particular arnb el Pop art, aquest projecte es reinscriu en els Iírnits del rnón real; les formes de la rnodernitat penetren en la societat; I'art passa d'assumir aquest context social, ja no menyspreat, a ser una resultant ajustada al quadre del rnercat i de les institucions. Aquest crealisme evita, d'una banda, els dogrnes i les il.lusions de I'avantguarda, pero genera, d'una altra, tot un seguit de paradoxes per la confusió de I'art i la vida segons els pararnetres i les contingencies existents. Després d'exarninar algunes d'aquestes paradoxes -relacionades arnb la perdua de valor sirnbolic de I'obra-, I'autora  passa al pla de la historia i la crítica, tot mostrant exemples del que es podria veure com I'equivalent teoric d'aquesta tendencia anivelladora. I finalment es pregunta si, a forca d'adaptar-nos als fets corn realment són o han estat., no haurem abandonat la utopia per recaure en una altra tradició decimononica com és la del positivisme.

Text complet: PDF