Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La llegada del cine a Barcelona y las primeras salas de proyección (1896-1900)

Palmira González López

Resum


Carticle s'inscriu en la Iínia de revisió i posada al dia de les dades sobre els inicis del fenomen cinematografic als diferents paisos amb motiu de la celebració del centenari del cinema: d'una banda, sintetitza i comenta les dades referents a la ciutat de Barcelona aportades pels historiadors fins el moment actual; d'altra, afegeix noves investigacions sobre documentació hemerografica dels anys 1896-1900 que permeten corregir i ampliar alguns aspectes. En primer Iloc, s'estudia I'arribada oficial de I'aparell Lumiere a la ciutat i s'examinen altres sessions previes que permetrien situar les primeres projeccions cinernatografiques abans del que s'havia establert, cap al maig o comencament de juny de 1896. En segon Iloc, es fa un recull cornplet i detallat de les diferents sales de projecció - ocasionals i estables, pavellons desmontables i edificacions irnmobles- que, segons la premsa local, van oferir sessions de cinema durant els últirns anys del segle passat. En conclusió, el cas barceloní pel que fa referencia als inicis de la historia del cinema, apart de I'interes que pot tenir corn a un fragment d'historia local, permet confirmar els models establerts per la historiografia en ordre a explicar la primera expansió del fenomen cinematografic als nuclis urbans notablement industrialitzats.

Text complet: PDF