Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Actividad y construcciones de Ignasi Mas i Morell, arquitecto (1881-1953)

Juan José Lahuerta

Resum


Ignasi Mas i Morell (1881 -1953) és un arquitecte conegut sobretot per un seguit de petites obres realitzades entre els anys 1906 i 1910 en poblacions corn Sant Pol de Mar, Sitges i Sant Joan Despí, que han merescut sempre la qualificació estilística de (rnodernistes). No obstant aixo, un repas acurat d'aquestes obres ens dernostra que els elements modernistes autoctons, els procedents dels corrents europeus, sobretot de Viena, i els popularismes janoucentistes que hi són presents, ben lluny del desig de novetat dels models, s'entenen simplement corn un codi formal de solucions estandariditzades. El treball posterior de n'lgnasi Mas es caracteritza per una gran quantitat d'encarrecs, i, sobretot, per una operació de redefinició professional que el portara a I'intent d'assurnir tots els rnoments del procés de producció de les obres mitjancant la creació d'una empresa constructora, d'una empresa defabricació de ciment i prefabricats, etc. La mecanització de I'estil que observavern en les seves obres suposadament modernistes, es repeteix ara corn una possibilitat d'optimització dels resultats formals, mentre que la progressiva sirnplificació de I'estil que forma part d'aquesta estrategia el conduira dels llunyans records modernistes a un convencional classicisrne i, finalment, a un racionalisme (déco). L'article, doncs, agafant a n'lgnasi Mas corna model generic, intenta incidir sobre un aspecte poc estudiat de la historia de I'arquitectura: la formació de la rnentalitat professionalista i la utilització de I'estil corn a rnecanisme estrategic en els orígens de la construcció massiva de la ciutat.

Text complet: PDF