Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Interrelationship of serum paraoxonase activity and paraoxonase genetic variants on atherosclerosis risk

Mariano Sentí, Roberto Elosua, Jaume Marrugat, Marta Tomàs

Resum


La paraoxonasa (PON1) és una esterasa calciodepenent estretament associada a les lipoproteïnes d'alta densitat (HDL) que contenen apolipoproteïna AI, i s'ha descrit que dóna capacitat antioxidant a les HDL, amb la qual cosa disminueix l'acumulació dels lipoperòxids. L'activitat PON1 està sota control genètic i ambiental, i varia àmpliament entre individus i poblacions. L'activitat PON1 del paraoxon com a substrat és modulada per diversos polimorfismes en el locus PON1 dels humans. Un d'aquests polimorfismes és el PON1-192, que conté PON1 Q, una isoforma amb baixa activitat per la hidròlisi de paraoxon que té una glutamina a la posició 192, mentre que la isoforma R d'alta activitat conté una arginina a la posició 192. L'associació de l'activitat PON1 amb l'arteriosclerosi en estudis humans, animals i in vitro és prou consistent. Per tant, cal conèixer els factors que poden influenciar la PON1 sèrica. Els estudis genètics d'associació són menys consistents, probablement perquè els polimorfismes de la PON1 tenen només efecte en el risc de malaltia cardíaca coronària en grups particulars d'individus amb la presència de factors addicionals. És particularment important estudiar les interaccions gen-ambient que poden modular l'expressió fenotípica de la PON1 en diferents poblacions.

Text complet: PDF