Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Accés lliure diferit

Els continguts d’aquesta revista estaran disponibles en format d’accés lliure 12 mes o mesos després de la publicació d’un número.

 

Objectius i temàtica

El seu contingut reflecteix la vida de la corporació i l'activitat dels seus membres en l'àmbit de la investigació, l’estudi i la difusió de les belles arts. Admet, així mateix, articles o notes breus relacionades amb els acadèmics i el seu entorn, la vida acadèmica i el patrimoni de la institució, com també aportacions sobre el patrimoni artístic i cultural de Catalunya i els resultats de recerques dutes a terme preferentment a l'arxiu, la biblioteca i el museu de l'Acadèmia. El Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi està especialment interessat en rebre propostes de publicació de treballs de joves investigadors.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció d'Arquitectura

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció d'Escultura

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció de Pintura

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció de Música

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció d'Arts Sumptuàries

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles diversos

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

2001, Any Josep Puig i Cadafalch

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Any Josep Puig i Cadafalch

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Curs d'Homenatge a Antoni Gaudí

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Curs d'Homenatge a Mossèn Jacint Verdaguer

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Vària

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

2000, Any Lluís Domènech i Montaner

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Apèndix

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Elogis Acadèmics

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Necrològiques

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Bibliografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Vida Acadèmica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Apèndix

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Bibliografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

NORMES DE PUBLICACIÓ (Desembre de 2014)

El Butlletí és un òrgan de comunicació de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El seu contingut reflecteix la vida de la corporació i l'activitat dels seus membres en l'àmbit de la investigació, l'estudi i la difusió de les belles arts. Admet, així mateix, articles o notes breus relacionades amb els acadèmics i el seu entorn, la vida acadèmica i el patrimoni de la institució, com també aportacions sobre el patrimoni artístic i cultural de Catalunya i els resultats de recerques dutes a terme preferentment a l'arxiu, la biblioteca i el museu de l'Acadèmia. El Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi està especialment interessat en rebre propostes de publicació de treballs de joves investigadors.
La llengua normativa del Butlletí és el català, però seran admesos articles en castellà, francès i anglès.

Els texts s'han de lliurar en suport informàtic i es recomana que es faci servir com a processador de texts una versió de Word. També serà necessari enviar-ne una còpia impresa a l'Acadèmia per tal de verificar-ne el format original.

Els títols dels articles seran el més precisos possible. A sota del títol es farà constar el nom i els cognoms de l'autor o autors, el nom de la institució a que està(n) adscrit(s) i la seva adreça electrònica.

Els autors inclouran un resum en català, castellà i anglès del contingut de l'article (8-15 línies) i un mínim de tres paraules clau (en els tres idiomes) que permetin identificar-ne fàcilment el tema.

L'extensió màxima dels articles haurà de ser de 60.000 caràcters amb espais, incloses les notes.

Les pàgines es presentaran numerades.

L'acceptació d'originals i la seva ubicació dins del Butlletí són responsabilitat del Consell de redacció.

Els articles presentats per a la publicació hauran de ser inèdits i originals, cosa de la qual en responen els autors.

El nombre d'il·lustracions serà proporcional a l'extensió del text. Les imatges, que han de tenir una resolució adequada per poder ser reproduïdes correctament, es lliuraran en suport informàtic i numerades. A dins del text es farà una remissió expressa a cada una de les il·lustracions (fig. 1), i s'inclourà també una relació de les mateixes, amb els peus corresponents (preferiblement, incloent la
pròpia imatge en format reduït). Quan sigui necessari, els peus de les imatges faran esment als titulars dels drets que corresponguin.

Les citacions textuals curtes es realitzaran en paràgraf seguit, en rodona i entre cometes baixes. Si la citació és llarga (més de 40 paraules) es transcriurà en un cos més petit que el del text de l'article, en paràgraf a part, entrat i sense cometes. La cursiva només s'utilitzarà per a termes en altre idiomes, per destacar alguna paraula o per a títols.

No hi haurà un apartat específic de bibliografia o fonts d'informació; la bibliografia de referència haurà d'anar integrada en les notes finals.

Les notes es col·locaran al final de l'article, i les referències en el text es faran amb números volats, en un cos més petit i després dels signes de puntuació. Poden ser bibliogràfiques o de contingut. En aquest últim cas es recomana abreujar-ne l'extensió.

Les referències bibliogràfiques han de seguir el següent criteri:

 Els cognoms dels autors aniran en versaletes amb les inicials en majúscules; els noms propis complets, en rodona.

 El títol dels llibres, sempre en cursiva; el títol dels articles, en rodona i entre cometes, mentre
que els títols de les revistes o publicacions periòdiques van en cursiva.

 Les dades se separen sempre amb comes.

 Si els autors són dos o més, cal separar el seu nom amb punt i coma.

 Tots els elements de la bibliografia s'escriuen en la llengua original, exceptuant el nom de la
ciutat d'edició, que s'escriu en el mateix idioma que el text presentat, sempre que sigui possible.

 Les expressions llatines se citen en cursiva: et al., op. cit., cf., ibid., id., infra, etc. Les abreviatures han de ser tan curtes com sigui possible. S'usa una sola lletra tant per al singular com per al plural (p., f.).

 El primer cop que se cita una obra, se n'ha de fer la citació més completa possible. En les
següents cites n'hi ha prou amb el cognom de l'autor i les primeres paraules del títol seguides de la expressió op. cit. (cursiva), i de la pàgina.
Exemples:
Llibre: Nom COGNOM (versaletes); Nom COGNOM (versaletes), Títol (cursiva), Lloc de publicació, Editorial, any.
Article: Nom COGNOM (versaletes), “Títol de l'article”, Títol de la revista (cursiva), Lloc de publicació, Volum, número de l'exemplar (any), p. x-x.

La citació de pàgines web i documents en línia es farà segons el següent criteri:
Títol [en línia], [Consulta: dia mes any].
Quan es faci referència a documents publicats en doble suport, en paper i en línia, a continuació de la referència bibliogràfica en paper s'indicarà:
També disponible en línia a: o Versió en línia: [Consulta: dia mes any].

Els originals que no segueixin aquests criteris seran retornats als seus autors.

Els autors podran veure unes proves d'impremta del seu article, ja compaginades amb el text i les il·lustracions. Es prega la màxima diligencia a l'hora de corregir-les, sense incorporar variacions ni addicions significatives.

Quan l'autor lliura un text per a la seva publicació al Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, dóna l'autorització i cedeix els drets de publicació a l'Acadèmia, sense necessitat de cap altre
contracte o permís d'edició. Com a contraprestació i únic pagament, l'autor rebrà gratuïtament tres exemplars del número del Butlletí en què surti publicat el treball.

Els articles inclosos al Butlletí es podran consultar en línia a través del web de l'Acadèmia i d'altres repositoris com RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) i Dialnet.

L'obtenció dels permisos per reproduir les il·lustracions, quan siguin necessaris, és responsabilitat exclusiva de l'autor de l'article, que serà l'únic responsable davant els titulars dels drets de les imatges, quan n'hi hagi.

El lliurament d'originals i tota la correspondència relativa al Butlletí s'ha d'adreçar a museu@racba.org (tel. 93 319 24 32), i a l'adreça de correu postal de l'Acadèmia: Passeig d'Isabel II, 1, Casa Llotja 2n pis, 08003 Barcelona.

En lliurar un text per al Butlletí els autors facilitaran a l'Acadèmia el seu nom complet, adreça postal, telèfon i correu electrònic.

Desembre de 2014