Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El mostratge fitocenològic a Catalunya.

Xavier Font i Castell, Ignasi Soriano i Tomàs, Josep Vigo

Resum


A partir de la informació recopilada pel Banc de Dades de la Flora i la Vegetació de Catalunya (Font & Ninot, 1995) presentem una aproximació cronològica, territoral i sintaxonòmica al mostratge fitocenològic a Catalunya. El treball es basa en més de 14.000 inventaris inclosos en 255 treballs de temàtica fitocenològica publicats fins l'any 1996.
En l'aspecte temporal, hom pot distingir una primera etapa de prospecció territorial i sintaxonòmica bàsiques a càrrec de pocs autors, que culmina a finals dels anys seixanta. Posteriorment, la consolidació del mètode permet un increment progressiu de la informació, fins al punt que la meitat dels treballs sobre fitocenologia referits a Catalunya i dos terços dels inventaris han vist la llum en el decurs dels darrers 15 anys.
La intensitat de mostreig territoral és força desigual. Prenent com a referència el reticle UTM de 10 km de costal, hom comptabilitza entre 0 i 527 inventaris per quadrat, amb una mitjana de 36. Les àrees prospectades més intensament es troben a la serralada pirinenca, mentre que els 44 quadrats sense inventaris publicats es distribueixen més o menys equilibradament per tot el territori, amb un màxima concentració a la subcomarca del Lluçanés.
Les comunitats vegetals es troben, en general, força ben inventariades, i no s' observen grans desajustos entre uns sintàxons i altres, si tenim en compte llur extensió territorial. Tot i així, diverses aliances requeririen un estudi més aprofundit, com ara Berberidion, Pruno-Rubion ulmifolii, Taeniathero-Aegilopion, Alkanno- Malcolmion, Thero-Suaedion, Posidonion o Ruppion maritimae.

Text complet: PDF