Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Introducció a l'estudi dels mol·luscs gasteròpodes (Mollusca) de l'estany de Montcortès (Pa­llars Sobirà, Catalunya, NE de la península ibèrica)

V. Bros, A. Martínez-Ortí

Resum


S'inventarien 50 espècies de mol·luscs gasteròpodes terrestres i d'aigua dolça de l'estany de Montcortès i rodalia, pertanyents a 24 famílies diferents. Trenta-tres de les espècies se citen per primera vegada en l'àmbit d'estudi. S'aporten dades inèdites sobre la seva distribució i els seus requeriments biològics. Els resultats preliminars ens indiquen que les comunitats de mol·luscs gasteròpodes que acompanyen la vegetació helofítica i els higròfits estan ben constituïdes i amb elements d'alt interès faunístic i ecològic. A la vegada, es comenten algunes recomanacions per a la protecció de la fauna malacològica de l'estany.

Paraules clau: Mol·luscs, Gasteròpodes, Estanys càrstics, Pirineu català, Espanya.

Text complet: PDF

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons Attribution 3.0.

Publicació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona