Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Valorar el sòl de forma sostenible

Alberto Alegret Burgués, Esteve Cabré i Puig

Resum


Voldríem destinar aquesta reflexió a considerar el valor econòmic 2 generacional del
sòl, tenint en compte la seva diversa naturalesa, particularment la submissió a la ratlla3
urbanística, tot relativitzant la possibilitat d’establir un valor real segons la llei, tal i com sembla
desprendre-s'hi de la nova Llei de Sòl 4 8/2007.
Des del convenciment que el sòl és matèria primera, suport de l’activitat urbana i de
l’urbanisme, de la que som administradors ara i també per les futures generacions, entenem
que presenta tres estats reals als que donar resposta des de la seva valoració: sòl rural –el
camp-, el sòl per ésser transformat –normalment de camp a ciutat-, i el sòl urbanitzat –la ciutat-.
La separació entre els estats del sòl la realitza l’urbanista amb el planejament i l’ordenació del
territori, destacant el traçat de la ratlla urbanística.
Si més no la ratlla només és realment transformadora quan esdevé una unitat d’actuació. La
figura de gestió per realitzar aquesta transformació de camp a ciutat és l’Institut reparcel·latori,
mitjançant el qual s’executa la transposició de drets inicials –parcel·les agràries- en drets finals
–finques urbanes-, en aplicació del règim estatutari de la propietat, i com a conseqüència del
qual es materialitza el contracte social, obtenint el privat una part de les plusvàlues creades.
No obstant això, els sòls que queden fora de la ratlla transformadora o d’altres necessàries
també per equipaments i infraestructures interurbanes, i que en el present estudi anomenarem
zona de frontera5, es troben en situació de desequilibri respecte d’altres, per manca d’un
sistema apropiat de valoració.
Proposaríem l’existència d’un règim de valoració urbanística específica per la zona de frontera,
on quedessin inclosos els sòls situats a tocar de la ciutat feta i aquells que hagin de suportar
infraestructures i equipaments exclosos dels àmbits de gestió. Tots aquests terrenys podrien
ésser considerats en situació de disposició forçosa, siguin o no siguin delimitats.

Text complet: HTML