Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La gestió local davant el repte de la immigració. El cas de Sant Boi de Llobregat

Rosa Mur Petit

Resum


El present article analitza com l’arribada recent i important de població estrangera a la ciutat de
Sant Boi de Llobregat està transformant no només la seva estructura sociodemogràfica sinó
també altres característiques vitals dels seus vilatans, coses que fan que creixin i es
diversifiquin les necessitats a atendre i per tant que calgui reflexionar sobre la necessitat de
modificar les bases del propi sistema de benestar i la manera de gestionar local.
En front d’això, es presenta com a Sant Boi s’està procedint a redefinir les bases d’actuació de
l’administració, per tal que la gestió s’adapti millor a als canvis presents en les actuals societats
i també perquè torni a posar l’individu en el centre del seu interès i actuació. Sobretot s’hi
detallen els canvis ocorreguts en l’àmbit de Nova Ciutadania de l’Àrea d’Acció Ciutadania, i es
posen de manifest els principals encerts i desajustos que en aquesta evolució recent, i en
funció del diagnòstic dels canvis en el residents que s’han detallat, es poden detectar, alhora
que s’apunten alguns dels principals reptes que queden per atendre al futur immediat.
La informació sobre volum i característiques de la població resident parteix de fonts
estadístiques secundàries –que han treballat sobretot a partir del Padró municipal d’habitants-,
mentre la relativa a l’evolució de la política local i l’específica en l’àmbit de Nova Ciutadania
parteix de fonts primàries i documents tècnics de la pròpia administració local, de la que
l’autora d’aquest escrit és responsable tècnica.

Text complet: HTML